تماس با ما

آدرس دبستان غیر دولتی سروش 1 : مازندران - تنکابن - خیابان فردوسي شرقي- کوچه شقايق (سروش)

 کد پستی مدرسه : 4681773985

 تلفن : 54210300-011  و 54210302 - 011

دور نگار :54230099 - 011


آرشیو