سمیرا حاتمی                           صوفیا رودگر

                                      آموزگار کلاس اول الف                      آموزگار کلاس اول ب

 

                                                                                   

                                                      بیتا اوجانی

                                                                     آموزگار کلاس دوم

                                                                             

                                                 تینا ملائی توانی                                            حوا سیلمانی

                                   آموزگار کلاس سوم الف                          آموزگار کلاس سوم ب

                                              

                                                     

                                مریم فرجی                                      حکیمه قورچی بیگی

                               آموزگار کلاس چهارم الف                      آموزگار کلاس چهارم ب

                                                                                 

                            سمیه هندمی                                                      مینا ساحلی

                                آموزگار کلاس پنجم الف                          آموزگار کلاس پنجم ب

                                                                                  

                             موسی هدایی                                                مریم صباغیان

                               آموزگار کلاس ششم الف                            آموزگار کلاس ششم ب

                                                                                    

                              فرهاد زینعلی                                                  علی آرتنگ

                                       مربی تربیت بدنی                                      مربی تربیت بدنی

                                                                                      

                              زینب قاسمی                                                  فاطمه ازاری

                                             مربی هنر                                                     مربی هنر

                                                                                      

                                                       رقیه کاوه                                                        سمیه غنمی

                                             مربی قرآن                                             مربی کامپیوتر

 

                                                                               

                               هدیه ذوقی                                             مهرناز صفرثانی

                                        مربی بهداشت                                               کتابدار