کادر اداری

   عبدالله شیرازی

 مؤسس مجتمع آموزشی سروش


 

عباس سعادتمند

 مدیر دبستان سروش 1 تنکابن


 

داود منتظری

 معاون آموزشی


 

حبیب محمد زاده ثانی

 معاون پرورشی


 

سیده آمنه محمدی

 معاون اداری


 

زهرا طالشی

 معاون اجرایی


 

مرتضی ساحلی

همیار


 

سحر محرابی

 همیار